ضرورت یافتن نظریه ای راهنما که بتواند همه حقایق اسلام را در یک کل منطقی تبیین و سامان دهد، باعث شد تا «نظریه اندیشه مدون در اسلام» توسط حضرت آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) طرح گردد. و كتاب <ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن> (The Overall Structure Of The Islamic Economic System According To The Quran) که توسط <معظم له> تألیف و در سال 1388به چاپ رسیده است، زادگاه

«نظریه اندیشه مدوّن در اسلام» است.

b_170_127_16777215_00_images_content_0100.png

 

 

 

 

b_170_127_16777215_00_images_content_0100.png

ضرورت یافتن نظریه ای راهنما که بتواند همه حقایق اسلام را در یک کل منطقی تبیین و سامان دهد، باعث شد تا «نظریه اندیشه مدون در اسلام» توسط حضرت آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) طرح گردد. و كتاب <ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن> (The Overall Structure Of The Islamic Economic System According To The Quran) که توسط <معظم له> تألیف و در سال 1388به چاپ رسیده است، زادگاه «نظریه اندیشه مدوّن در اسلام» است.


كتاب حاضر به آیات قرآنی در حوزه ی اقتصاد اسلامی نظر دارد. از این رو، در حالی كه برای محققان اقتصاد اسلامی یك منبع مناسب است، برای دانش پ‍ژوهان قرآنی می تواند به عنوان یك تفسیر موضوعی تلقی شود.

دفتر حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی


تلکس خبری:
خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک
خبرگزاری فرارو

منوی داخلی