بهار آغاز دوباره ای برای طبیعت و تنبهی دوباره برای انسان که باید به فکر شروع دوباره بی پایان بود و خواست از حضرت دوست که تقلیب قلوبمان و تحویل حالمان را به تدبیر خود به نیکوترین وجه سامان بخشد.

ما نیز در مسیر تبلیغ و دانش افزائی برای مکتب اهل بیت سلام الله علیهم در سال 91 هجری خورشیدی ،پس از استراحتی کوتاه در ایام تکاپوی طبیعت برای رویش ،از روز دوشنبه 14 فروردین ساعات تلاش دوباره را برای نیمه اول سال از ساعت 8 الی 15:30 اعلام می کنیم.

منوی داخلی